Perlemors sulfat

24,00 kr.995,00 kr.


INCI:
Aqua, Mipa-laureth-sulfate, Coco-Glucoside, Betaine, Glycol distearate, Glycerin.


Vaskeaktive substanser:
30,2 %

 

Mild vegetabilsk sæbe baseret på forsæbet koks/palmekernefedt. Tilsat perlemorskoncentrat. Denne blanding giver en sulfat, der til sammenligning med den almindelige rå sulfat er både lidt mildere, men også tungere.

Kun til udvortes brug.

 

 

 

Beskrivelse

 

Perlemors sulfaten er meget velegnet til shampoo typer, der er milde i sig selv, og ikke nødvendigvis giver behov for en balsam eller hårkur efter vask.

Den giver en færdig shampoo, der har en lille overfedtning, og derfor er særligt god til almindeligt og kraftigt hår.

Perlemorssulfaten er også uundværlig når man vil lave en rigtig god og mild kropssæbe.

Til den type kan man blande råsulfat og perlemorssulfat i et eller andet forhold.

Når vi skriver et eller andet forhold, er det fordi alt efter hvor stor en andel man vælger skal være Perlemorssulfat, så bliver slut-produktet mere cremet. Men selv med f.eks. halvt af hver af de to typer sulfat, får det færdige produkt en flot perlemors-glans og bliver lækkert cremet. Så halvt af hver er en god fordeling af dem.

Permemorssulfat bør ikke opvarmes til over 50 grader, da man derved risikerer at ødelægge de vaskeaktive stoffer, og få et tyndt produkt.

Den tåler ligesom råsulfaten heller ikke at blive udsat for frost.

 

Hvis man har brug for en større grad af overfedtning, på grund af meget tørt og kraftigt hår, kan man lave en shampoo kun baseret på perlemors sulfaten. Men til almindeligt eller fint hår, er det efter min mening bedre at lave den enkle Urte-shampoo baseret på kun den almindelige råsulfat. Især hvis man efterfølgende bruger hårbalsam eller hårkur.

Den opskrift kan findes her: Shampoo 🦋

Pligtmæssig faremærkning og H-sætninger, iht. Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Fare:

H302 Farlig ved indtagelse.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger:

P270 Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 VED INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION/læge, hvis du føler dig utilpas.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser
og let at gøre. Fortsæt med at skylle.
P330 Skyl munden.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indhold/beholder bortskaffes til industrielt fyringsanlæg.

			

Yderligere information

Vægt N/A
Antal ml/liter

, , , ,