Sulfat Vegetabilsk

20,00 kr.1.160,00 kr.

 

INCI: Aqua, Mipa-laureth sulfate, Cocamidopropyl betaine.

 

Vegetabilsk flydende råsæbe.

 

Fremstillet af kokosfedt /palmefedt, der er forsæbet, og derved bliver til en mild sæbe/tensid.

 

Vaskeaktive substanser min. 66 %

 

Anvendes til fremstilling af en enkel kold rørt mild Shampoo,- kropssæbe og opvaskemiddel m.m.

 

Beskrivelse

 

Vegetabilsk sulfat, også kaldet Råsulfat, er godt at bruge i en kombination med perlemorssulfaten, til produkter der er mere cremede i det/ og har en højere grad af overfedtning.

Bør ikke opvarmes til over 50 grader, da man derved risikerer at ødelægge de vaskeaktive stoffer, og få et tyndt produkt.

Skal helst opbevares omkring 20 grader.

 

 

Pligtmæssig faremærkning og H-sætninger, iht. Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade.

Forårsager hudirritation.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

Sikkerhedssætninger:

Bær evt. beskyttelseshandsker.
Undgå udledning direkte til miljøet.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Yderligere information

Vægt N/A
Antal ml/liter

, , , ,