Mentholkrystaller

65,00 kr.1.075,00 kr.

Inci: Menthol

Oprindelse: Mentha arvensis.

Menthol kommer i krystaller af varierende størrelse, der er klare og lidt hvidlige. Meget frisk mynte duft.

Varenummer (SKU): N/A Kategorier: , ,

Beskrivelse

Mentol er opløselig i alkohol og olie.
Det er en Monoterpenalkohol, og findes naturligt i rigtig mange æteriske olier. Og især i pebermynteolien. 
I kosmetik produkter bruges Mentol for dens kølende effekt. Derudover har Mentol gode svampedræbende og antibakterielle egenskaber. Mentol øger endvidere blodgennemstrømningen i huden. 
Mentol bruges ofte til produkter som:
  • Massagecremer/produkter
  • Kølende cremer/lotions
  • Muskel balsam produkter /tigerbalsam
  • Kløestillen produkter
  • Bade og fodsalt

Dosering til hudpleje: 0,5-1%

Pligtmæssig faremærkning og H-sætninger, iht. Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Advarsel:

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkeredssætning(er)
P264 Vask huden grundigt efter håndtering.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Blive ved
skylning.
P332 + P313 Hvis der opstår hudirritation: Søg lægehjælp.
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Ikon for Verificeret af fællesskabet


 

 

Yderligere information

Vægt N/A
Antal gr/kg

, , , ,