Betain

17,00 kr.495,00 kr.

 

INCI: Cocamidopropyl Betaine

 

Betain er en hudvenlig Tensid, med ca. 30% WAS ( =Vaskeaktiv substans)

 

Den er meget velegnet at anvende i kombination med anioniske Tensider.

 

Velegnet til fremstilling af: 

  • Shampoo
  • Badesæber
  • Shampoobars
  • Renseprodukter

Indsatskoncentration (altid som co-tensid): 

  • ca 15-20 %

 

 

Beskrivelse

Betain er en mild, hudvenlig og universel vaske-tensid.

Betain er en amfoterisk Tensid (= Amfoter, amfiprot, den egenskab ved et molekyle, at det kan optræde både som syre og base. En kemisk forbindelse bestående af amfotere molekyler betegnes en amfolyt).

 

Pligtmæssig faremærkning og H-sætninger, iht. Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenskade.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

Sikkerhedssætninger:
Må ikke komme i øjnene.
Brug evt. beskyttelseshandsker/-tøj samt øjen-/ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern evt. kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved vedvarende øjenirritation: Ring til et GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller læge.

 

 

Yderligere information

Vægt N/A
Antal ml/liter

, , ,