Benzoe tinktur

22,00 kr.124,00 kr.

 

INCI: Alcohol, Aqua, Styrax Tonkinsensis

 

Udseende: brunlig, lidt varierende i dybde ( Kan variere)

 

Duft: Blød behagelig og lidt sødlig duft.

 

Oprindelse: Benzoe resionid fra Indien

 

Benzoe resioniden er opblandet med  ren 99,9 % IPA alkohol, i forholdet 1:10.

Den omrystes over et par dage til opløst.

 

Vær opmærksom på, at den som den eneste ikke nedfortyndes, så den har en noget højere alkohol % end de andre tinkturer. Det er fordi den også skal kunne bruge som konserveringsmiddel i produkter som salver,- der ikke indeholder en vandfase, og hvis den blev opblandet med vand ville den ikke kunne bruges i den type produkter.

 

En tinktur bør altid tilsættes i koldtrøringsfasen. Tilsættes den i for varmt produkt, fordamper den.

 

Velegnet til:  

  • Ren konservering
  • Cremer
  • Serums
  • Salver
  • Balms
  • Parfumer
  • Mist typer / skintonic

 

Anvend mellem 1-3 % i produktet.

 

Naturligt indhold af følgende : Benzoic acid, cinnamic acid, benyl benzoate, vanillin, benzoic aldehyde and coniferyl benzoate ​

 

 

Beskrivelse

 

Benzoe tinktur er resioniden benzoe opløst i en ren alkohol.

Den er velegnet som konservering af produkter som salver og lanolin-holdige produkter der ikke indeholder en vandfase.

 

Udover at benzoetinktur har en god konserverende effekt til den type produkter, fordi den har en høj grad af hæmmende effekt på mikrobiologisk vækst, så har den også antiseptisk effekt.

Benzoe er meget anvendt i hudplejen, da den er kendt for at have en lindrende og beroligende effekt på rød og irriteret hud.

 

Anvendes tilsat under koldtrøring af produkt, men før det er helt afkølet da det så kan være svært at røre ordentligt ind.  Men stadig ikke for varmt da alkoholen så fordamper for hurtigt.

 

 

Pligtmæssig faremærkning og H-sætninger, iht. Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]:

  

Fare

Kan forårsage skade på organer gennem længerevarende eller gentagen eksponering.
Brandfarlig væske og damp.
Forårsager alvorlig øjenskade.

 

Sikkerhedssætninger:
Holdes væk fra varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Undgå indånding af dampe/spray.
Bær evt. beskyttelseshandsker/øjenværn/ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Skyl huden med vand/bruser.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er let at gøre. Fortsæt skylning.

 

Yderligere information

Vægt N/A
Antal ml/liter

, , ,